Blondel Mondésir

Authored Comments

Trè bèl atik sou yon inovasyon enteresan. Sa mande pou pwofesè ak elèv an Ayiti konnen. Mwen kontan toujou gen moun k ap travay di pou amelyore edikasyon nan zòn ki pa gen aksè entènèt.

[Great article, interesting innovation. That's worth sharing to haitian teachers and students. Glad to see there are always people working hard to improve education in rural areas with no internet.]